Loading...
algemene_voorwaarden2019-03-26T19:03:46+00:00
Algemene voorwaarden Studiepunt Harderwijk

Definities:

 1. Studiepunt Harderwijk: Studiepunt Harderwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer: 52 354 598.
 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Studiepunt Harderwijk een overeenkomst sluit. In de meeste gevallen zal dit gaan om de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling of de leerling zelf.
 3. Leerling: iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Studiepunt Harderwijk wordt ingeschreven.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst welke met betrekking tot de levering van diensten tussen Studiepunt Harderwijk en contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of via een elektronische weg tot stand en wordt bevestigd door ondertekening van de welkomstbrief. Ze wordt tevens bevestigd door het betalen van de eerste factuur.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde prijs voor de betreffende dienst welke geleverd zal worden. Omdat de onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, wordt geen BTW berekend.
 7. Duur van de overeenkomst: de overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van drie maanden en kan zowel schriftelijk als via een e-mail worden opgezegd. De opzegtermijn is twee volledige maanden, ongeacht op welke dag er opgezegd wordt.

Algemeen:

 1. De contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Studiepunt Harderwijk zorgvuldig bewaard en niet in openbaarheid gebracht. Onderwijsgegevens zijn inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op school tenzij leerling en/of contractant hier bezwaar tegen maken.
 3. Contractant en leerling hebben recht op inzage en correctie m.b.t. de over hen opgenomen gegevens.
 4. Door leerling in vertrouwen verstrekte informatie is, indien deze dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor ouders en/of contractant tenzij Studiepunt Harderwijk dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van Studiepunt Harderwijk.
 5. Alle door Studiepunt Harderwijk geleverde lesmaterialen, opdrachten, plandocumenten etc. blijven eigendom van Studiepunt Harderwijk tenzij anders overeengekomen.
 6. De openingstijden van Studiepunt Harderwijk staan vermeld op de website: www.studiepuntharderwijk.nl.
 7. a) Studiepunt Harderwijk is gedurende vakanties gesloten hetzij anders afgesproken; bijvoorbeeld in het geval van een toetsweek na de vakantie.
  b) Gedurende de zomervakantie is Studiepunt Harderwijk gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Studiepunt Harderwijk. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald.
  c) Indien deze buiten een schoolvakantie vallen is Studiepunt Harderwijk op de volgende feestdagen gesloten: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar – als het ook een officiële feestdag is), Hemelvaartsdag, Pinksteren.
 8. Studiepunt Harderwijk is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens een bezoek aan Studiepunt Harderwijk.
 9. Voor de begeleiding en administratie is Studiepunt Harderwijk afhankelijk van de medewerking van de leerling. Indien de leerling niet meewerkt, bijvoorbeeld gegevens vervalst of achterhoudt, is Studiepunt Harderwijk hiervoor, en voor het dientengevolge hiervan niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 10. Studiepunt Harderwijk biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Studiepunt Harderwijk verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgesproken diensten.
 11. In gevallen van overmacht voor Studiepunt Harderwijk kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Studiepunt Harderwijk is hiervoor niet aansprakelijk.
 12. Eventuele (factuur-)klachten bij Studiepunt Harderwijk ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
 13. Indien Studiepunt Harderwijk voor een periode van minimaal drie aaneengesloten schooldagen, door onvoorziene omstandigheden of ziekte, niet in staat is haar diensten te leveren worden deze verrekend bij de eerstvolgende factuur of bij beeindiging van de dienstverlening gerestitueerd.

Tarieven en betaling:

 1. Contractant is aan Studiepunt Harderwijk het tarief voor de door de leerling afgenomen diensten verschuldigd. De vastgestelde tarieven zijn maandbedragen. Deze zijn totstandgekomen met in achtneming dat niet iedere maand een gelijk aantal schooldagen telt. Met uitzondering van de zomervakantie wordt in vakanties doorgefactureerd.
 2. Studiepunt Harderwijk is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal een maand van te voren op de hoogte stellen. In principe worden de tarieven elke zomervakantie herzien.
 3. Betaling geschiedt maandelijks via maandelijkse facturering. Het verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op rekeningnummer: 602 65 65 t.n.v. Studiepunt Harderwijk.
 4. Extra huiswerkbegeleiding, buiten de afgesproken dagen of reguliere openingstijden, wordt apart in rekening gebracht.
 5. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Studiepunt Harderwijk een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (administratie)kosten, € 12,50 bij de eerste herinnering en daarenboven € 12,50 bij de tweede herinnering, zullen aan contractant in rekening gebracht worden.
 6. Indien de leerling meer dan vijf aaneengesloten schooldagen ziek is, en daardoor niet in staat is onderwijs en huiswerkbegeleiding te genieten, wordt het reeds betaalde lesgeld voor deze dagen in mindering gebracht en verrekend op de eerstvolgende factuur. N.B. Deze regel wordt uitsluitend toegepast op verzoek van de contractant indien dit gedurende de periode waarin de leerling afwezig is gebeurd.
 7. Individuele afspraken dienen minstens 24 uur van te voren worden afgezegd in geval van verhindering. Indien dit niet gebeurd wordt de helft van de (begeleidings-)kosten in rekening gebracht.
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING